ห้องปฏิบัติการวิจัยวิเคราะห์และค้นคว้าความรู้จากสื่อประสม (MAD)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 705

ดูทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (IKM)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 704

ดูทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบเครือข่ายบ้านอัจฉริยะและการขัดแย้งกันของเซอร์วิส (SHNS)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 803

ดูทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสนเทศและความรู้ขนาดใหญ่ (MIKE)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 707

ดูทั้งหมด

ห้องวิจัยวิเคราะห์และสืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (DAKDL)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 803

ดูทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการสมรรถนะและความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (PERF)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง802

ดูทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( HPCNC )

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 801

ดูทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายประยุกต์ ( ANRES )

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 709

ดูทั้งหมด

การประยุกต์วงจรดิจิตอลขั้นสูง ( ADA )

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 704

ดูทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการวิจัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ (DSTRL)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8

ดูทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงทฤษฎี (theory)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 805
ดูทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการเครือข่ายไร้สาย (IWING)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 710
ดูทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์และจักรกลอัตโนมัติ (RIML)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 702
ดูทั้งหมด