ห้องปฏิบัติการเครือข่ายไร้สาย (IWING)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 710
งานวิจัย
            เครือข่ายไร้สาย (Wireless Networks)
เครือข่ายตรวจรู้แบบไร้สาย (Wireless Sensor Networks)
การออกแบบและวิเคราะห์โปรโตคอล (Protocol Design and analysis)
การประเมินประสิทธิภาพเครือข่าย (Network Performance Evaluation)          
อาจารย์ประจำห้องวิจัย
            รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม
ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว 
ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง          
บุคลากรประจำห้องวิจัย
            นส.สุชาดา ชมจันทร์
นายภาสกร ทิวัฑฒานนท์
นายทรงฤทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์
นายวรพล ตั้งก่อเกียรติกุล
นส.ธรรมรักษ์ คัมภีร์ภัทร
นส.กฤตา ปัทมสิริวัฒน์
นายชยธร สิมะเสถียร
นายฐิติกร ตัณฑวุฑโฒ
นายบริรักษ์ มูลผลา
ดร.สุชัยศรี ไลออน          

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Free Porn