ห้องปฏิบัติการวิจัยวิเคราะห์และค้นคว้าความรู้จากสื่อประสม (MAD)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 705

งานวิจัย
                      
อาจารย์ประจำห้องวิจัย
            รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์          
บุคลากรประจำห้องวิจัย
            นาย จิตดำรง ปรีชาสุข
นางสาว อรอุมา พร้าโมต          

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Free Porn