ห้องปฏิบัติการวิจัยวิเคราะห์และค้นคว้าความรู้จากสื่อประสม (MAD)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 705

งานวิจัย
                      
อาจารย์ประจำห้องวิจัย
            รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า
ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์          
บุคลากรประจำห้องวิจัย
            นาย จิตดำรง ปรีชาสุข
นางสาว อรอุมา พร้าโมต          

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

EN I TH