ห้องปฏิบัติการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (IKM)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 704

งานวิจัย
            ระบบการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology and Knowledge Management System)
ระบบจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
การบริหารโครงการด้านไอที (IT Project Management)
ระบบการประมวลผลภาพ (Image Processing System)          
อาจารย์ประจำห้องวิจัย
            รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย 
ผศ.ดร.จเร เลิศสุดวิชัย          
บุคลากรประจำห้องวิจัย
            นางสาววรัญญาภรณ์ สิริพิพัฒนพร
นายมานะ แซ่ลิ้ม
นางสาวพัชรากร โรจนาภรณ์
นายเอกภัทร เฉยศิริ
นางสาวพัชรี พรมฤทธิ์
นางสาวชนัญชิดา สีพนม
นางสาวกฤษรัก วังหาญ
           

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Free Porn