หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ (NAIST)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 807, 809, 810

งานวิจัย
            การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)
วิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
การนำ Machine (Learning ไปประยุกต์ใช้ Application on Machine Learning)
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent)          
อาจารย์ประจำห้องวิจัย
            ดร.หัชทัย ชาญเลขา          
บุคลากรประจำห้องวิจัย
            นาย วีร์ สัตยมาศ
นายวสุเทพ ขุนทอง
นางอารีรัตน์ ทองใบ
นางสาวทัดดาว กลีบพิกุล
นางสาวเชษฐ์สุดา เลนะนันท์
นางสาวสมจินตนา เปรมปราชญ์
นายวีรภัทร แก้วรากมุข          

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Free Porn