วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565)

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)ชื่อย่อ : B.Eng. (Computer Engineering) เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร CPE2565Curriculum Information กิจกรรมข่าวสารที่เกี่ยวข้อง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (ปรับปรุง ปี 2555) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565)

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Software and Knowledge Engineering)ชื่อย่อ : B.Eng. (Software and Knowledge Engineering) เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร SKE2565Curriculum Information กิจกรรมข่าวสารที่เกี่ยวข้อง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (ปรับปรุง ปี 2555) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565)

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560)

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)ชื่อย่อ : B.Eng. (Computer Engineering) เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร CPE2560Curriculum Information กิจกรรมข่าวสารที่เกี่ยวข้อง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565) วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ปรับปรุง ปี 2561)

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560)

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Software and Knowledge Engineering)ชื่อย่อ : B.Eng. (Software and Knowledge Engineering) เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร SKE2560Curriculum Infomation กิจกรรมข่าวสารที่เกี่ยวข้อง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (ปรับปรุง ปี 2555) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565)

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (ปรับปรุง ปี 2555)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ เป็นสาขาหนึ่งที่ตอบสนองต่อความมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา  และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา    โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากล และการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคม มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง วัตถุประสงค์ของหลักสูตร1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ที่มีทักษะด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร มีความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรมที่มีความสลับซับซ้อน มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถตามมาตรฐานสากล3. ผลิตบัณฑิตที่พร้อมเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ได้ด้วยตนเอง ชื่อปริญญาชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Software and Knowledge Engineering)ชื่อย่อ : B.Eng. (Software and Knowledge Engineering) หลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต โครงสร้างของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง ปี 2555)

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)ชื่อย่อ : B.Eng. (Computer Engineering) หลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต วิชาแกน 21 หน่วยกิต วิชาเฉพาะบังคับ 66 หน่วยกิต วิชาเฉพาะเลือก 18 หน่วยกิตหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตการฝึกงาน …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ปรับปรุง ปี 2561)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีเจตนารมณ์ยึดมั่นตามปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คือ การสร้างความเจริญงอกงามแห่งภูมิปัญญา ที่พร้อมพรั่งด้วยความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความดำรงอยู่ ความสามารถพึ่งพาตนเองได้ และความเป็นอารยะของชาติ วัตถุประสงค์ กิจกรรมข่าวสารที่เกี่ยวข้อง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565)

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีเจตนารมณ์ยึดมั่นตามปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คือ การสร้างความเจริญงอกงามแห่งภูมิปัญญา ที่พร้อมพรั่งด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้นำทิศทางที่ดีแก่สังคมเพื่อความดำรงอยู่ ความสามารถพึ่งพาตนเองได้ และความเป็นอารยะของชาติ วัตถุประสงค์ กิจกรรมข่าวสารที่เกี่ยวข้อง วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565)

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด