การรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

ระดับปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (ปรับปรุง ปี 2555)
สมัครเรียน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
            1. เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
4. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
5. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
6. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
7. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

การสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นไปตามระบบการรับสมัครนิสิตใหม่ในโครงการ TCAS โดยผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเกณฑ์การรับสมัคร และการคัดเลือกได้ที่ เว็บไซต์สำนักบริหารการศึกษา และ การสมัครเข้าศึกษา          
Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Free Porn