ทุนการศึกษาประเภทฉุกเฉิน

ปริญญาตรี
ประเภท: ฉุกเฉิน
มูลค่าทุน/ปี: -

ทุนการศึกษาประเภททำงาน

ปริญญาตรี
ประเภท: ทุนทำงาน
มูลค่าทุน/ปี: -

ทุนการศึกษาประเภทขัดสน

ปริญญาตรี
ประเภท: ขัดสน
มูลค่าทุน/ปี: 30,000