ทุนการศึกษาประเภททำงาน

 1. เงื่อนไขของการรับทุนการศึกษาประเภททำงาน
  1. ผู้รับทุนจะต้องทำงานตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบหมายทั้งงานด้านวิชาการหรืองานทั่วไป โดยจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการศึกษา
  2. หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามภาระงานที่ได้รับมอบหมาย คณะวิศวกรรมศาสตร์สงวนสิทธิ์ในการระงับการให้ทุนการศึกษาได้ทันที
 2. การคัดเลือกทุนการศึกษาประเภททำงาน
  1. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกทุนการศึกษาจากเงินกองทุนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน โดยการสัมภาษณ์
   • นิสิตที่สังกัดภาควิชาติดต่อสัมภาษณ์ที่กรรมการฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษของภาควิชาต้นสังกัด
  2. จำนวนทุนการศึกษาคณะกรรมการจะจัดสรรทุนการศึกษาตามความเหมาะสม

ระดับ: ปริญญาตรี
ประเภท: ทุนทำงาน
มูลค่าทุน/ปี: -
คุณสมบัติของผู้รับทุน
            1. เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
2. เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
3. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
4. เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นภาคทัณฑ์          
เกณฑ์ในการคัดเลือก
            1เป็นทุนการศึกษาประเภททำงานตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบหมาย ทั้งงานด้านวิชาการหรืองานทั่วไป
เพื่อเป็นการจุนเจือค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
2. ลักษณะ/ประเภทของงาน ระยะเวลาการให้ทุน มูลค่าทุนและจำนวนทุนจะพิจารณาเป็นกรณีไป
3. ทุนการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ไม่เกินวันละ 100 บาท อัตราค่าจ้างชั่วโมงละ 100 บาท          
วิธีการสมัคร
            1.สมัครออนไลน์ผ่านเว็บทุนการศึกษาออนไลน์ ได้ที่ https://sites.google.com/ku.th/kuscholarships กรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน
2. แนบไฟล์เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย รูปถ่ายนิสิตปัจจุบัน รูปถ่ายหน้าตรงชุดนิสิต ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังไม่มีลวดลาย
ขนาดไฟล์ 40-100 Kb. นามสกุล .JPG
3.ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้ความเห็นออนไลน์จากเว็บทุนการศึกษาออนไลน์ ได้ที่ https://sites.google.com/ku.th/kuscholarships
(ผู้สมัครทุนต้องนำลิงค์ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งไปให้ยังอาจารย์ที่ปรึกษา) เพื่อให้ความคิดเห็นผ่าน Google form          
ติดต่อสอบถาม
                      
            ประกาศเมื่อ: 19 Oct 2023          

ทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง