ทุนการศึกษาประเภทขัดสน

รายละเอียดของทุนการศึกษา
1.เป็นทุนการศึกษาประเภทขัดสนแบบประจำปี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ทางด้านค่าใช้จ่ายที่
จำเป็นต่อการศึกษา
2 ทุนการศึกษาละ 30,000 บาท ต่อปีการศึกษา
3 ระยะเวลาการให้ทุนการศึกษา 2 ภาคเรียนปกติ โดยการให้ทุนการศึกษาจะแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
4 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ได้รับทุน จำนวนเงิน 9,000 บาท
5 จำนวนทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวน 20 ทุนต่อปีการศึกษา
6 การพิจารณาให้เงินทุนการศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขการมาปฏิบัติงานของนิสิตตามข้อ 1.4

ระดับ: ปริญญาตรี
ประเภท: ขัดสน
มูลค่าทุน/ปี: 30,000
คุณสมบัติของผู้รับทุน
            1 เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
2 เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยบิดาและมารดามีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้หากผู้ขอรับทุน
   การศึกษาไม่มีบิดาและมารดาให้พิจารณาที่รายได้ของผู้ปกครองหรือผู้อุปการะ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและไม่เคยถูกลงโทษ
   ทางวินัยไม่ว่ากรณีใดๆ เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาและมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 2.00 นับถึงภาคปลายปีการศึกษา      ก่อนหน้าขอรับทุนการศึกษา
3 เป็นผู้ที่ไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนอยู่ก่อนแล้วจากแหล่งทุนอื่น ในปีการศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา
   ยกเว้น ทุนการศึกษาประเภททำงานและการกู้ยืม กยศ./กรอ.
4 นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาจะต้องยินดีปฏิบัติตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์มอบหมายทั้งงานด้านวิชาการหรืองานทั่วไป รวมทั้งเข้าร่วม
   กิจกรรมที่คณะขอความร่วมมือโดยจะไม่มีผลกระทบต่อการศึกษา ดังต่อไปนี้
  4.1 ภาคต้นปฏิบัติงาน 3 เดือน (เดือนสิงหาคม - เดือนตุลาคม ทุนการศึกษาถัวเฉลี่ย 6,000 บาท/เดือน) และภาคปลายปฏิบัติงานอีก 4 เดือน (เดือนธันวาคม - เดือนมีนาคม ทุนการศึกษาถัวเฉลี่ย 8,000 บาท/เดือน) ตามรายละเอียดของทุนการศึกษา ข้อ 2 
  4.2 นิสิตต้องปฏิบัติงานใน 1 เดือน ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง โดยกำหนดให้ใน 1 สัปดาห์ นิสิตต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง ยกเว้นช่วงสัปดาห์ของการสอบหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ สามารถทำงานชดเชยในสัปดาห์ต่อไปได้ ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ
  4.3 หากนิสิตไม่มาปฏิบัติงานตามเดือนที่คณะกำหนด ไม่สามารถปฏิบัติงานชดเชยในเดือนถัดไปได้ ให้ตัดสิทธิ์การรับเงินทุนในเดือนที่ไม่มาปฏิบัติงานทันที
5 นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาต้องแต่งกายเรียบร้อยตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
6 นิสิตที่ได้รับทุนการศึกษาต้องดำรงชีวิตอย่างพอเพียง          
เกณฑ์ในการคัดเลือก
            1 คณะกรรมการทุนการศึกษา จะพิจารณาคัดเลือกผู้ได้รับทุน โดยการสัมภาษณ์ และ/หรือ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของ
   ผู้ขอรับทุนการศึกษา
2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะจะแจ้งให้ทราบภายในสัปดาห์ที่ 2 หลังจากเปิดเรียน ภาคต้นของทุกปีการศึกษา
3 นิสิตผู้รับทุนการศึกษาจะต้องมารายงานตัว เพื่อลงลายมือชื่อรับมอบหมายภาระงานที่หน่วจกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์
   ทุกภาคการศึกษา
  3.1. ภาคต้น ให้นิสิตผู้รับทุนการศึกษามารายงานตัวที่หน่วยกิจการนิสิต อาคาร 3 ชั้น 1 ภายในสัปดาห์แรกของเดือนที่ 2
หลังจากเปิดเรียน เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะมอบหมาย
  3.2. ภาคปลาย ให้นิสิตผู้รับทุนการศึกษามารายงานตัวภายในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียนภาคปลาย เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะ
มอบหมาย ทั้งนี้ หากนิสิตไม่มารายงานตัวภายในกำหนดข้างต้น จะถือว่าสละสิทธิ์การรับทุนการศึกษา
  3.3. การจ่ายเงินทุนการศึกษาจะกระทำ 2 ครั้ง ต่อปีการศึกษา คือ ภาคต้นเดือนธันวาคม และภาคปลายเดือนพฤษภาคม ของปีถัดไป โดยนิสิตจะต้องปฏิบัติงานตามที่คณะกำหนดและนิสิตจะได้รับเงินทุนการศึกษาตามเงื่อนไขที่คณะกำหนด
  3.4. นิสิตสามารถรับทุนการศึกษาซ้ำซ้อนมากกว่า 1 ทุนได้ แต่วงเงินรวมแล้วไม่เกินคนละ 40,000 บาทต่อปี โดยยกเว้นกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา ทุนประเภทผูกพันและทุนประเภทเรียนดี          
วิธีการสมัคร
            1 สมัครออนไลน์ผ่านเว็บทุนการศึกษาออนไลน์ ได้ที่ https://sites.google.com/ku.th/kuscholarships
  กรอกรายละเอียดการสมัครให้ครบถ้วน
2 แนบไฟล์เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย
  2.1 รูปถ่ายนิสิตปัจจุบัน รูปถ่ายหน้าตรงชุดนิสิต ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน พื้นหลังไม่มีลวดลาย
    ขนาดไฟล์ 40-100 Kb. นามสกุล .JPG
  2.2 ใบรายงานคะแนน (Transcript) ของนิสิต กรณีเป็นนิสิตชั้นปีที่ 1 ต้องแนบใบระเบียนแสดงผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
    ตอนปลาย (ปพ.1) หรือเทียบเท่า
  2.3 คำรับรองบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
  2.4 หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัว การรับรองรายได้ของครอบครัว สามารถให้บุคคลดังต่อไปนี้รับรอง
-     ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 4 ขึ้นไปหรือตำแหน่งเทียบเท่า
-     พนักงานของรัฐ
-     ผู้บริหารสถาบันการศึกษา
-     ผู้ปกครองท้องถิ่นระดับผู้ใหญ่บ้านขึ้นไป และผู้รับรองรายได้ต้องแนบสำเนาบัตร
         (ทั้งนี้ หากมีหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงานต้นสังกัดของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองแล้ว ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองรายได้ของคณะ)
3 ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยให้ความเห็นออนไลน์จากเว็บทุนการศึกษาออนไลน์ ได้ที่
     https://sites.google.com/ku.th/kuscholarships (ผู้สมัครทุนต้องนำลิงค์ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งไปให้ยัง
     อาจารย์ที่ปรึกษา) เพื่อให้ความคิดเห็นผ่าน Google form

วิธีการส่งลิงค์ขอความคิดเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา
-     Copy link ที่ https://sites.google.com/ku.th/kuscholarships (ส่ง e-mail ไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิต)
-     การให้ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา จำกัดเฉพาะ e-mail บัญชี KU google เท่านั้น
-     นิสิตต้องประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนทำการส่งลิงค์ขอความเห็นที่ปรึกษา
     (ไม่เช่นนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาอาจไม่ให้ความคิดเห็นได้)          
ติดต่อสอบถาม
            หน่วยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทร. 02-7970999 ต่อ 1121, 1167, 1169 Mail : sa.eng@ku.th          
            ประกาศเมื่อ: 17 Sep 2023          

ทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Free Porn