ทุนการศึกษาประเภทฉุกเฉิน

ระดับ: ปริญญาตรี
ประเภท: ฉุกเฉิน
มูลค่าทุน/ปี: -
คุณสมบัติของผู้รับทุน
            1 เป็นนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและมีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา
3 เป็นผู้ที่อยู่ในภาวะที่ประสบปัญหาความเดือนร้อนทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วินาศภัย การเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือไร้ความสามารถของบิดา มารดา หรือผู้อุปการะอย่างกะทันหัน รวมทั้งโรคระบาดและภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของนิสิตโดยตรง
4 เป็นผู้ที่ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยถึงขั้นภาคทัณฑ์          
เกณฑ์ในการคัดเลือก
            1 เป็นทุนการศึกษาประเภทฉุกเฉินเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจอย่างกะทันหัน
2 มูลค่าทุนและจำนวนทุนจะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป          
วิธีการสมัคร
                      
ติดต่อสอบถาม
            หน่วยกิจการนิสิต งานบริการการศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
โทร. 02-7970999 ต่อ 1121, 1167, 1169 Mail : sa.eng@ku.th          
            ประกาศเมื่อ: 08 Nov 2023          

ทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง

Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Free Porn