การรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง ปี 2560)
สมัครเรียน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
                      
EN I TH