การรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (ปรับปรุง ปี 2560)
สมัครเรียน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
                      
EN I TH