การรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

ปริญญาโท
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
สมัครเรียน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
            สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือมีผลงานดีเด่นทางวิชาการ (เช่น รางวัลการประกวดโครงงานระดับประเทศ หรือ ผลงานตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการ/วารสารระดับประเทศขึ้นไป)          
Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Free Porn