การรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (ปรับปรุง ปี 2565)
สมัครเรียน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร
                      
EN I TH