ห้องปฏิบัติการวิจัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ (DSTRL)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8

งานวิจัย
            ทฤษฎีระบบฐานข้อมูล (Database technology)
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยเว็บและโมบายเทคโนโลยี (Application development using web based and mobile technology)
การบริหารจัดการเทคโนโลยี (Management of Technology)
คุณภาพสารสนเทศ และมาตรฐานข้อมูล (Data quality and standards)
รัฐบาลอิเลคโทรนิกส์ (e-Government db)          
อาจารย์ประจำห้องวิจัย
            ผศ.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์          
บุคลากรประจำห้องวิจัย
                      

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Free Porn