ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสนเทศและความรู้ขนาดใหญ่ (MIKE)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 707

งานวิจัย
            การค้นคืนสารสนเทศ (Information Retrieval)
การสืบค้นเว็บ (Web Search)
การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม (Social Network Analysis)
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics)          
อาจารย์ประจำห้องวิจัย
            รศ.ดร.อานนท์ รุ่งสว่าง
ดร.บัณฑิต มนัสเกษมศักดิ์          
บุคลากรประจำห้องวิจัย
            นางสาวชญาดา จันมาค้อ
นางสาวรัตนา พวงปัญญา
นายคุณัช ฉัตรมงคลพร
นายเทียมเทพ คำเกษ
นายณธกร ธนาชัยหิรัญ
นายสุภัคพงศ์ จินารัตน์
นายอุดมพร ตุงคะศิริ          

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Free Porn