ห้องวิจัยวิเคราะห์และสืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (DAKDL)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 803

งานวิจัย
            การทำเหมืองข้อมูลบนข้อมูลที่มีโครงสร้างซับซ้อน (Mining from complex data)
การทำเหมืองข้อมูลบนฐานข้อมูลอนุกรมเวลา (Time series Data Mining)
การประยุกต์ใช้งานการทำเหมืองข้อมูลในด้านต่างๆ (New applications of Data Mining)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Data Science for Business Analytics)
          
อาจารย์ประจำห้องวิจัย
            รศ.ดร.กฤษณะ ไวยมัย
ผศ.ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์          
บุคลากรประจำห้องวิจัย
            Prof. Philippe Lenca
นายธนภัทร ฆังคะจิตร
นายกำธร พันธุมะผล
นางสาวิณี แสงสุริยันต์
นายรัตนพงษ์ ชัยรักษ์วัฒนา
นายกฤษณะ ตรีฉลอง
นางสาวนุจรีย์ บุญจี๊ด          

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Free Porn