ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงทฤษฎี (theory)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 805
งานวิจัย
            อัลกอริทึมบนกราฟ (Graph algorithms)
ทฤษฎีการเรียนรู้เชิงคำนวณ (Computational Learning Theory)          
อาจารย์ประจำห้องวิจัย
            ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล          
บุคลากรประจำห้องวิจัย
            นาย อดิศักดิ์ สุภีสุน
นาย อรรถกร พุธวัฒนะ
นาย ณัฐวุฒิ เพ็ชรมาก          

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Kilit taşı fiyatları Kilit taşı Parke taşı Parke taşı fiyatları
Free Porn