ห้องปฏิบัติการสมรรถนะและความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (PERF)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง802

งานวิจัย
            การตรวจความคล้ายเอกสารภาษาไทยอย่างรวดเร็ว (Anti-KobPae++)

การให้บริการภาพสามมิติทางการแพทย์ผ่านทางบริการเว็บ (High-Performance Web Services for Real-Time 3D Rendering)

พาสเซอร์ภายใต้กรอบ (GFG Parser Generator Based on the Grammar Flow Graph)

แนวทางการออกแบบและนโยบายความปลอดภัยของศูนย์ไบโอเมตริกซ์ (Security Policy and Design for National Biometric Center)          
อาจารย์ประจำห้องวิจัย
            ดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์          
บุคลากรประจำห้องวิจัย
                      

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง