ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายประยุกต์ ( ANRES )

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 709

งานวิจัย
            เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
ความมั่นคงปลอดภัยอินเทอร์เน็ต (Internet Security)
การตรวจวัดเครือข่าย (Network Measurement)          
อาจารย์ประจำห้องวิจัย
            รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ 
ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์          
บุคลากรประจำห้องวิจัย
            นายกษม โคตรอาษา
นายสุรชัย จิตรพินิจยล
นายพีรพล ทองภูเบศร์          

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

EN I TH