ห้องปฏิบัติการวิจัยวิเคราะห์และค้นคว้าความรู้จากสื่อประสม (MAD)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 705

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (IKM)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 704

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบเครือข่ายบ้านอัจฉริยะและการขัดแย้งกันของเซอร์วิส (SHNS)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 803

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเชี่ยวชาญเฉพาะการประมวลผลภาษาธรรมชาติและเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะ (NAIST)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 807, 809, 810

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมสารสนเทศและความรู้ขนาดใหญ่ (MIKE)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 707

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ห้องวิจัยวิเคราะห์และสืบค้นความรู้จากฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (DAKDL)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 803

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการสมรรถนะและความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (PERF)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง802

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( HPCNC )

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 801

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายประยุกต์ ( ANRES )

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 709

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

การประยุกต์วงจรดิจิตอลขั้นสูง ( ADA )

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 704

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด