ห้องปฏิบัติการสมรรถนะและความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (PERF)