ห้องปฏิบัติการสมรรถนะและความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ (PERF)

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง802