ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายประยุกต์ ( ANRES )

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น7 ห้อง 709