นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์กวาดรางวัล “SWU x Lotus’s Retail Innovation Hackathon”

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับ

นายโฆษิต วัฒนกุลวิวัฒน์
นายชนาวิทย์ เตชมณีกร
นายนพรุจ ศรีพงษ์พันธุ์กุล
นางสาวณัฐรดา วัชราสินธร
นายธนกฤต สวนใต้
นางสาววิมลมณี วิศิษฎ์สกุลเจริญ

ได้เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม “SWU x Lotus’s Retail Innovation Hackathon” โดยนิสิตของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้ทำกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาจากต่างมหาวิทยาลัย และได้รับรางวัล

ชนะเลิศอันดับที่ 1 ชนะเลิศอันดับที่ 2 และ ชนะเลิศอันดับที่ 3

จัด ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 25-26 เมษายน 2567