ห้องปฏิบัติการวิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ( HPCNC )

อาคารภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้น8 ห้อง 801