การรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

ห้องปฏิบัติการการจัดการความรู้และนวัตกรรม (IKM)
สมัครเรียน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร