วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปรับปรุง ปี 2556)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเป้าหมายในการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านเทคโนโลยี -สารสนเทศและการบริหารจัดการ ที่นำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่ง  มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการธุรกิจขององค์กร ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( เทคโนโลยีสารสนเทศ )ชื่อย่อ :  วท.ม . ( เทคโนโลยีสารสนเทศ )ชื่อเต็ม :  Master of Science (Information Technology)ชื่อย่อ :  M.S. (Information Technology) จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ก. วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต – สัมมนา 2 หน่วยกิต – วิชาเอกบังคับ 16 หน่วยกิต – วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ข. วิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ปีที่ 1 …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (ปรับปรุง ปี 2565)

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Software and Knowledge Engineering)ชื่อย่อ : B.Eng. (Software and Knowledge Engineering) หลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต โครงสร้างของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิตกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตกลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 15 หน่วยกิตกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 (103*) หน่วยกิต วิชาแกน 10 หน่วยกิต วิชาเฉพาะด้าน 75 หน่วยกิต – กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง ปี 2565)

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)ชื่อย่อ : B.Eng. (Computer Engineering) หลักสูตรจำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิตกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตกลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิตกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิตกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิตวิชาแกน 32 หน่วยกิต– วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 17 หน่วยกิต– วิชาแกนทางวิศวกรรม 15 หน่วยกิตวิชาเฉพาะด้าน 54 หน่วยกิตกลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 3 …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (ปรับปรุง ปี 2560)

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Software and Knowledge Engineering)ชื่อย่อ : B.Eng. (Software and Knowledge Engineering) หลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต โครงสร้างของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิตกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิตกลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หน่วยกิตกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิตกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 96 หน่วยกิตวิชาแกน 10 หน่วยกิตวิชาเฉพาะด้าน 76 หน่วยกิต– กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 9 หน่วยกิต– กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์ 9 …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง ปี 2560)

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)ชื่อย่อ : B.Eng. (Computer Engineering) หลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 147 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิตกลุ่มสาระอยู่ดีมีสุข ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตกลุ่มสาระศาสตร์แห่งผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตกลุ่มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 5 หน่วยกิตกลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร 13 หน่วยกิตกลุ่มสาระสุนทรียศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 111 หน่วยกิตวิชาแกน 40 หน่วยกิต– วิชาแกนทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 21 หน่วยกิต– วิชาแกนทางวิศวกรรม 19 หน่วยกิตวิชาเฉพาะด้าน 55 หน่วยกิต– …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (ปรับปรุง ปี 2555)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ เป็นสาขาหนึ่งที่ตอบสนองต่อความมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา  และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา    โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากล และการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคม มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง วัตถุประสงค์ของหลักสูตร1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ที่มีทักษะด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร มีความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรมที่มีความสลับซับซ้อน มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถตามมาตรฐานสากล3. ผลิตบัณฑิตที่พร้อมเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ได้ด้วยตนเอง ชื่อปริญญาชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Software and Knowledge Engineering)ชื่อย่อ : B.Eng. (Software and Knowledge Engineering) หลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต โครงสร้างของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง ปี 2555)

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)ชื่อย่อ : B.Eng. (Computer Engineering) หลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต วิชาแกน 21 หน่วยกิต วิชาเฉพาะบังคับ 66 หน่วยกิต วิชาเฉพาะเลือก 18 หน่วยกิตหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตการฝึกงาน …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด