วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565)

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)ชื่อย่อ : B.Eng. (Computer Engineering) เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร CPE2565Curriculum Information

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2565)

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Software and Knowledge Engineering)ชื่อย่อ : B.Eng. (Software and Knowledge Engineering) เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร SKE2565Curriculum Information

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560)

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)ชื่อย่อ : B.Eng. (Computer Engineering) เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร CPE2560Curriculum Information

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560)

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Software and Knowledge Engineering)ชื่อย่อ : B.Eng. (Software and Knowledge Engineering) Oyun dünyasında rekabetin giderek arttığı günümüzde, deneme bonusları sayesinde kullanıcılar kararsız kaldıkları siteler arasında karşılaştırma yapma ve en uygun platformu bulma şansı bulur. Bu bağlamda, deneme bonusu da oyuncuların gözdesi haline gelmiş ve birçok …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (ปรับปรุง ปี 2555)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ เป็นสาขาหนึ่งที่ตอบสนองต่อความมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา  และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา    โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากล และการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคม มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง วัตถุประสงค์ของหลักสูตร1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ที่มีทักษะด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร มีความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรมที่มีความสลับซับซ้อน มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถตามมาตรฐานสากล3. ผลิตบัณฑิตที่พร้อมเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ได้ด้วยตนเอง ชื่อปริญญาชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Software and Knowledge Engineering)ชื่อย่อ : B.Eng. (Software and Knowledge Engineering) หลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต โครงสร้างของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปรับปรุง ปี 2555)

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Computer Engineering)ชื่อย่อ : B.Eng. (Computer Engineering) หลักสูตรจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 105 หน่วยกิต วิชาแกน 21 หน่วยกิต วิชาเฉพาะบังคับ 66 หน่วยกิต วิชาเฉพาะเลือก 18 หน่วยกิตหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตการฝึกงาน …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อย่อ : วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อเต็ม : Master of Engineering (Computer Engineering)ชื่อย่อ : M.Eng. (Computer Engineering) เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566Curriculum Information

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

ชื่อปริญญาชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อย่อ ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Computer Engineering)ชื่อย่อ Ph.D. (Computer Engineering) เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566Curriculum Information

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด