ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลงนามความร่วมมือกับ บริษัท Chaintope ประเทศญี่ปุ่น ในการพัฒนา BLOCKCHAIN

\ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท  Chaintope  ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยี blockchain พร้อมทั้งมีการประชุมแลกเปลี่ยนการที่พัฒนา blockchain ร่วมกับทาง มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของแอพพลิเคชั่น และ core technology เมื่อวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2561 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมสัมมนา Commercial UAV (Drone) Pilot Operations and Applications ณ เมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ADAP-T (Advancing co-Design of integrated strategies with Adaptation to climate change in Thailand) ได้เดินทางไปเมืองโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 1-6 กรกฎาคม 2561 เพื่อเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ Commercial UAV (Drone) Pilot Operations and Applications รวมถึงดูงานด้านศูนย์ข้อมูล และการสื่อสารทางไกลไร้สายระหว่างเกาะสำหรับโรงเรียนมัธยม N High School ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยได้นำอุปกรณ์สื่อสารไร้สายทางไกลที่พัฒนาขึ้นไปทดสอบระยะทางการสื่อสารที่สามารถใช้งานผ่านโดรน ทีมอาจารย์ที่ไปประกอบด้วย อ.นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว ดร.จิตติ นิรมิตรานนท์ ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก JICA และ มหาวิทยาลัยโตเกียว

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนิสิตจาก National Institute of Technology, Kitakyushu College เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์จักรกลอัจฉริยะ

ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนิสิตจาก National Institute of Technology, Kitakyushu College ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยหุ่นยนต์จักรกลอัจฉริยะ  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

คณะผู้แทนจาก National Taipei University of Technology เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รศ.ดร.กฤษณะ ไวยมัย และ ผศ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Taipei University of Technology ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2559 พร้อมนำ และแลกเปลี่ยนความร่วมมือในการทำงานวิจัย

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาทางด้าน Data Analytic และ Cyber Security

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาทางด้าน Data Analytic และ Cyber Security ระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ประชุมสานต่อความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ Department of Computer Science, National Chiao Ting University

รองศาสตราจารย์ อนันต์ ผลเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยผู้บริหารให้การต้อนรับ Distinguished Professor Ying-Dar Lin จาก Department of Computer Science, National Chiao Ting University เพื่อร่วมประชุมสานต่อความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ Department of Computer Science, National Chiao Ting University เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2559

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด