การรับสมัครและคุณสมบัติผู้สมัคร

คณะผู้แทนจาก National Taipei University of Technology เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สมัครเรียน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร