ขอแสดงความยินดีกับ รับรางวัลจากการประกวดปริญานิพนธ์ดีเด่น จากสถาบันวิทยสิริเมธี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัลยกร จิ้วไม้แดง และ นางสาวณัฐปภัสร์ ไกรวิชญ์ชนาพร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวดปริญานิพนธ์ดีเด่น พร้อมด้วยเงินรางวัล 5,000 บาท จัดขึ้นโดยสถาบันวิทยสิริเมธี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกาศรายชื่อนิสิตที่มีความประพฤติดีเด่น นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 รายชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  นางสาว ชญานิน ทองผาสุข นาย พิสิษฐ์ ศรีจันทร์ นาย  พุทธินัย เข็มจินดา นางสาว ปนิดา คุปต์หิรัณย์ นาย อภิสิทธิ์ เล็กสมบูรณ์ นาย    สารัช  รุจิรานุรักษ์ นาย    กฤษณะ      ฉายแก้ว นาย    โอฬาร      สงวนประสิทธิ์ นางสาว ภิญญพร      เอี่ยมมงคล นาย    นิติ      สันติกุล [embeddoc url=”https://www.cpe.ku.ac.th/wp-content/uploads/2018/08/20180810105136939.pdf” download=”all”]

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ทีมห้องปฏิบัติการ High Performance Computing and Networking Center ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัล First Prize การแข่งขันระดับโลก

สมาชิกห้องปฏิบัติการ High Performance Computing and Networking Center  โดย ผศ.ดร. ภุชงค์ อุทโยภาศ และ รศ.ดร. จันทนา จันทราพรชัย นำนิสิตก้าวสู่การแข่งขันและดับโลก  2018 Student Supercomputer Challenge ทีม ICE Bucket จากห้องปฏิบัติการ High Performance Computing and Networking Center ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทย ที่ผ่านการคัดเลือกจาก 300 ทีมและเข้าร่วมในการแข่งขัน The ASC 2018 Student Supercomputer Challenge ระหว่างวันที่ 5-9 พฤษภาคม ณ เมือง Nanyang สาธารณรัฐประชาชนจีน และได้รับรางวัล First Prize จากการแข่งขัน รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขัน …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ทีม SKUBA Jr ที่สามารถคว้ารางวัลรองแชมป์โลกมาครอง จากการแข่งขัน RoboCup@Home ในงาน World RoboCup 2018

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีม SKUBA-Jr ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (รองแชมป์โลก) การแข่งขัน RoboCup@Home ในรุ่น RoboCup@Home Education Challenge ในงาน World RoboCup 2018 เมือง มอลทรีออล (Montreal) ประเทศแคนนาดา ระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2561 จัดโดย RoboCup Federation, FESTO, J.P. Morgan, Mathworks และ Softbank Robotics มีผู้ร่วมเข้าแข่งขันมากกว่า 3,000 คน จาก 50 ประเทศทั่วโลก สมาชิกทีม SKUBA-Jr ได้แก่ น.ส.เบญจรัตน์ ศรีเพ็ชรดานนท์ บัณฑิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ น.ส.พฤฒาภรณ์ เมาลานนท์ นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า น.ส.พัชรีพร จึงสุทธิวงษ์  นิสิตปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    น.ส.แพรพิรุณ อุทัยสาง …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

นิสิตวิศวคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตร ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานสัมมนาวิชาการและประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 3 รางวัล

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนายกิจจพันธ์ สิงห์ชัย และนายพิทยุตม์ ชาญเศรษฐิกุล นิสิตชั้นปีที่ 4  สามารถคว้า 3 รางวัลจาก การประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ประจำปี พ.ศ.2561 (Innovation for Crime Combating Contest 2018 : I4C-2018) จากทีมที่ส่งเข้าร่วมประกวดกว่า 30 ทีม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รายนามนิสิตที่ได้รับรางวัล นายกิจจพันธ์ สิงห์ชัย นิสิตชั้นปีที่ 4 ส่งประกวดในหัวข้อ A Development of DNS Analyzer System for Domain Name Typosquatting Detection ได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลดีเด่น ประเภทแนวคิด ได้รับเงินสด 7,000 บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลหัวข้อพิเศษดีเด่น ได้รับเงินสด …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด SCB Tech Day

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตทีม OLAN จาก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวด SCB Tech Day ซึ่งจัดเมื่อวันที่ 27-29 เมษายน 2561 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ (สำนักงานใหญ่) รัชโยธิน ซึ่งน้องๆ ได้ร่วมคิด ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นร่วมกับเพื่อนๆ ในทีม โดยน้องๆ จากทีม OLAN ได้รับโจทย์ใน segment corporate โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านธุรกิจและเทคโนโลยีการเงินร่วมให้คำแนะนำตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน สมาชิกในทีม OLAN ประกอบด้วย นายกฤษณะ ฉายแก้ว นายนิติ สันติกุล นายโอฬาร สงวนประสิทธิ์ นางสาวภิญญพร เอี่ยมมงคล นายสารัช รุจิรานุรักษ์

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้า2 รางวัล จากแการแข่งขัน Hackathon in Deep Learning

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Hackathon in Deep Learning ทีม Out of the Blue คว้ารางวัล First Prize Best Accuracy Award สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายติณห์ เจริญรุ่งอุทัย นายสันติธรรม อนันต์วัฒนาพร นายกองพล จันทร์หิรัญ นายวรายุส พูลแสวง นายกิตติพัทธ์ ปุญญกริยากร ทีม deeeep คว้ารางวัล 2nd runner up Best Algorithm สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายนรวิชญ์ อุไรเลิศประเสริฐ นายกัญจนสิทธ ทองเล็ก นายณัฐภัทร สุขภูตานันท์ นายณัฐพล วรรณบุตร internetwhere to buy replica watchesbrowse this site

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

นิสิตชั้นปีที่3 คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน U-investor และ SET-TFEX Trading Simulation : Live on stage ท้าเทรดทั่วไทย

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน U-investor และ SET-TFEX Trading Simulation : Live on stage ท้าเทรดทั่วไทย ซึ่งจัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET), Stock2morrow, settrade, ASCO นายอภิสิทธิ์ เล็กสมบูรณ์ 5810504621 นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 30,000 บาท จากการแข่งขัน U-investor ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินสดมูลค่า 5,000 บาท จากการแข่งขัน SET-TFEX Trading Simulation : Live on stage ท้าเทรดทั่วไทย นาย โอฬาร สงวนประสิทธิ์ 5810504639 นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง เงินสดมูลค่า 3,000 …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

นิสิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลที่ 1 CCENT competition จากการแข่งขันรายการ Thailand NetRiders 2017

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนายคชภักดิ์ สุ่นศักดิ์สวัสดิ์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ CCENT competition และนายกิจจพันธ์ สิงห์ชัย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองจากการแข่งขัน Thailand Netrider Competition 2017 CCENT Competition รางวัลชนะเลิศ : Kodcapak Sunsaksawat (Kasetsart University) รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง :Kitchaphan Singchai(Kasetsart University)

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

"KuAcar" คว้าอันดับ2 การแข่งขันรถจำลองไร้คนขับ AMAS MBD 2016

“KuAcar” คว้าอันดับ2 การแข่งขัน AMAS MBD 2016 วันที่19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ การแข่งขัน AMAS MBD 2016 เป็นการแข่งขันรถจำลองไร้คนขับ โดยสั่งงานผ่านระบบซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัวไปยังรถจำลอง (Embedded Software) ที่ใช้การพัฒนาแบบ Model Based Development ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในรถยนต์ในปัจจุบัน และอนาคต โครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยแต่ละทีมมีเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว ใส่ความคิดสร้างสรรค์ และทดสอบระบบดังกล่าวกัน 1 ภาคการศึกษา สมาชิกทีม KuAcar ประกอบด้วย นาย ศุภกฤษฏิ์ เกรียงขจร นาย วสุธร ศิริยากร นาย ณัฐชนันท์ ทองเต็ม มีผศ.ดร. ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยทั้งหมดเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด