ขอแสดงความยินดีกับนิสิตที่ได้รับรางวัล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกัลยกร จิ้วไม้แดง และ นางสาวณัฐปภัสร์ ไกรวิชญ์ชนาพร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จากการประกวดปริญานิพนธ์ดีเด่น พร้อมด้วยเงินรางวัล 5,000 บาท จัดขึ้นโดยสถาบันวิทยสิริเมธี

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คว้ารางวัลจากการแข่งขัน PRAGMA 31 Student Hackathon

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับทีม Lightning Green  คว้ารางวัล  “Best understanding of their topic and time management”  จากการแข่งขัน “PRAGMA 31 Student Hackathon” เมื่อวันจันทร์ที่  5-6 กันยายน 2559  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ทั้งนี้การแข่งขันรายการนี้เป็นแข่งขันแบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง   รายนามสมาชิกทีม Lightning Green  นายผดุงเกียรติ  ตามาสี          (นิสิตชั้นปีที่4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) นายวัศพล  วัฒนกีสุนทร        (นิสิตชั้นปีที่4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์) นายกัญจนสิทธ  ทองเล็ก      (นิสิตชั้นปีที่3 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้) นายเบญจพล  วรกัลป์   …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล ได้รับคัดเลือกเป็น “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2558” จากกระทรวงศึกษาธิการ

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

Seminar on Informatics in Asia 2016

Seminar on Informatics at Computer Engineering Department Kasetsart University March 28 ,2016

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

นิสิต CPE & SKE ได้รับทุนรอบคัดเลือก NSC2016

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ นิสิต CPE & SKE ได้รับทุนรอบคัดเลือกในวันที่ 14 มกราคม 2559 ที่ สวทช. ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (National Software Contest – NSC 2016) ซึ่งมีทั้งสิ้น 4 ทีมดังนี้ -1- ชื่อโครงงาน: ซาวด์ฟลิกซ์ (SoundFlicx) หมวด: โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ผู้พัฒนา: นายสารฑิศ แสงทวีป, นายวัฒน์ วัฒนการุณ, นายสุทธนันท์ เจริญพานิช อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ -2- ชื่อโครงงาน: ระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินเตอร์เน็ตสำหรับระบบการเกษตร หมวด: โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้พัฒนา: นางสาวญาณกร ธัญญางค์ อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม -3- ชื่อโครงงาน: ระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้โดรนอัตโนมัติ หมวด: โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้พัฒนา: นายปริญญา …

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับทุนจาก NSC2016

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ได้รับทุน NSC 2016 ทั้ง4ทีม ชื่อโครงงาน: ซาวด์ฟลิกซ์ (SoundFlicx) หมวด: โปรแกรมเพื่อความบันเทิง ผู้พัฒนา: นายสารฑิศ แสงทวีป, นายวัฒน์ วัฒนการุณ, นายสุทธนันท์ เจริญพานิช อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ ชื่อโครงงาน: ระบบการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินเตอร์เน็ตสำหรับระบบการเกษตร หมวด: โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้พัฒนา: นางสาวญาณกร ธัญญางค์ อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ชื่อโครงงาน: ระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้โดรนอัตโนมัติ หมวด: โปรแกรมเพื่องานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้พัฒนา: นายปริญญา เปียพนม อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ชื่อโครงงาน: ระบบตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่าย IPv6 แบบไร้สาย หมวด: โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานสำหรับการสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง (Internet of Things) ผู้พัฒนา: นายสุโรตม์ วงศ์ไพบูลย์ อาจารย์ที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

นักศึกษาหลักสูตร Enterprise Architecture for Executives เข้ารับการฝึกอบรมและดูงาน ณ มหาวิทยาลัยคุกมิน ประเทศเกาหลี

  ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.สมนึก  คีรีโต ประธานหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น Enterprise Architecture for Executives ได้นำคณะนักศึกษาเข้าฝึกอบรม และดูงาน ณ มหาวิทยาลัยคุกมิน (Kookmin University) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (South Korea) โดย Prof. Inkyu Kim เป็นผู้ให้การต้อนรับและประธานการจัดฝึกอบรมและดูงาน ระหว่างวันที่ 1 – 6  มิถุนายน 2558 ทั้งนี้  ข่าวการเข้าฝึกอบรมและดูงานนี้ ได้ถูกนำลงเป็นข่าวอยู่ในเว็บไซต์ของประเทศเกาหลีด้วย http://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&oid=030&aid=0002362998&sid1=001

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด