Professor Pan Hui จากฮ่องกงเยียมชมภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Professor Pan Hui ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็น Director of HKUST-DT System and Media Lab จาก Dept. of Computer Science, The Hong Kong University of Science and Technology มาเยี่ยมชมภาควิชาฯ และร่วมหารืองานวิจัย โดยมีคณาจารย์ภาควิชาฯซึ่งประกอบไปด้วย รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว และอ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ร่วมเข้าต้อนรับเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด

คณะผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมภาควิชา

คณะผู้บริหารโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) เข้าเยี่ยมชมการบริงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมี รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาฯ รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ผศ.ดร.พีรวัฒน์ วัฒนพงศ์ และ อ.ดร.อภิรักษ์ จันทร์สร้าง ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2557 ที่ผ่านมา

สมัครเรียน
แนะแนวการศึกษาต่อ
คุณสมบัติผู้สมัคร
ดูทั้งหมด