วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)
ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Software and Knowledge Engineering)
ชื่อย่อ : B.Eng. (Software and Knowledge Engineering) Oyun dünyasında rekabetin giderek arttığı günümüzde, deneme bonusları sayesinde kullanıcılar kararsız kaldıkları siteler arasında karşılaştırma yapma ve en uygun platformu bulma şansı bulur. Bu bağlamda, deneme bonusu da oyuncuların gözdesi haline gelmiş ve birçok kişi tarafından avantajlı bu fırsattan yararlanmanın yolları araştırılmaktadır.

เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร SKE2560
Curriculum Infomation