ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอ “โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์”

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการนำเสนอ “โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์” นิสิตภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-12.00 ณ อาคาร 15 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์