นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 จากการแข่งขัน KU Speak Up Challenge 2023

นางสาวกวินธิดา ปิ่นทอง นิสิตปีที่สาม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท จากการแข่งขัน KU Speak Up Challenge 2023

การแข่งขัน KU Speak Up Challenge 2023 รอบชิงชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว และประเภทกลุ่ม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กำหนดให้มีการจัดการแข่งขัน KU Speak Up Challenge 2023 โดยเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้ารอบชิงชนะเลิศ (Impromptu Speech) โครงการ KU’s Speak Up Challenge 2023 ภายใต้ Theme – Global Citizenship in the Contemporary World ทั้งประเภทเดี่ยว และประเภทกลุ่ม ทั้งนี้ นิสิตผู้เข้าแข่งขันแบบเดี่ยวจะต้องพูดในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech) เป็นภาษาอังกฤษ ในเวลา 3 นาที และผู้เข้าแข่งขันประเภทกลุ่มจะต้องพูดในหัวข้อที่ไม่ได้เตรียมมาล่วงหน้า (Impromptu Speech) ในเวลา 5 นาที โดยหัวข้อที่ทำการแข่งขันในครั้งนี้ คือ “How should Kasetsart University enhance Global Citizenship Education?”