ทุนการศึกษาประเภทขัดสน

รายละเอียดของทุนการศึกษา
1.เป็นทุนการศึกษาประเภทขัดสนแบบประจำปี เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองของนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา ทางด้านค่าใช้จ่ายที่
จำเป็นต่อการศึกษา
2 ทุนการศึกษาละ 30,000 บาท ต่อปีการศึกษา
3 ระยะเวลาการให้ทุนการศึกษา 2 ภาคเรียนปกติ โดยการให้ทุนการศึกษาจะแบ่งจ่ายเป็นภาคการศึกษาละ 15,000 บาท
4 ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาคการศึกษาที่ได้รับทุน จำนวนเงิน 9,000 บาท
5 จำนวนทุนการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะพิจารณาตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ไม่เกินจำนวน 20 ทุนต่อปีการศึกษา
6 การพิจารณาให้เงินทุนการศึกษาให้เป็นไปตามเงื่อนไขการมาปฏิบัติงานของนิสิตตามข้อ 1.4