ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล ได้รับการจด สิทธิบัตรการประดิษฐ์

รศ.ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล อาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ ได้รับการจด “สิทธิบัตรการประดิษฐ์” จากผลงาน เรื่อง ระบบตรวจจับเว็บฟิชชิ่งโดยอาศัยการสร้างคำพ้องเสียง จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยได้ยื่นขอสิทธิบัตร ตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2551 และได้รับการคุ้มครองสิทธิบัตรตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 – 15 ตุลาคม 2571