วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (ปรับปรุง ปี 2555)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ เป็นสาขาหนึ่งที่ตอบสนองต่อความมุ่งมั่นในการสั่งสม เสาะแสวงหา  และพัฒนาความรู้ให้เกิดความเจริญงอกงามทางภูมิปัญญา    โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและปฏิบัติที่ได้มาตรฐานสากล และการประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม โดยสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับสังคม มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ผลิตบัณฑิตสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ ที่มีทักษะด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร มีความรู้และทักษะด้านการเขียนโปรแกรมที่มีความสลับซับซ้อน มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์และมีคุณธรรม
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถตามมาตรฐานสากล
3. ผลิตบัณฑิตที่พร้อมเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ได้ด้วยตนเอง

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)
ชื่อย่อ : วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้)
ชื่อเต็ม : Bachelor of Engineering (Software and Knowledge Engineering)
ชื่อย่อ : B.Eng. (Software and Knowledge Engineering)

หลักสูตร
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

โครงสร้างของหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 10 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะบังคับ 88 หน่วยกิต
วิชาเฉพาะเลือกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต