วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ : วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม : Master of Engineering (Computer Engineering)
ชื่อย่อ : M.Eng. (Computer Engineering)

เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566
Curriculum Information