วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์(ปรับปรุง ปี 2561)

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีเจตนารมณ์ยึดมั่นตามปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คือ การสร้างความเจริญงอกงามแห่งภูมิปัญญา ที่พร้อมพรั่งด้วยความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความดำรงอยู่ ความสามารถพึ่งพาตนเองได้ และความเป็นอารยะของชาติ

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถทางวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิศกรรมคอมพิวเตอร์
  3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำทิศทางที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
  4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีศักยภาพสำหรับการศึกษาต่อระดับสูงในด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์