ภาควิชาฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ อาจารย์ ดร.ปิยเมษฐ์ วิษณุเวช อาจารย์ ดร. ชวณัฐ นาคะสันต์ และอาจารย์ ดร.ธนะ วัฒนวารุณ ร่วมให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 74 คน นำโดย ผศ.ดร.สรวิศ วีรวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และ รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การศึกษาดูงานครั้งนี้ สืบเนื่องจากข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาศักยภาพด้านงานวิชาการ งานวิจัยและงานบริการวิชาการด้านวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ดำเนินงานวิจัย พัฒนา ออกแบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป