ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ ที่ได้รับรางวัลนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ดีเด่น