ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีเจตนารมณ์ยึดมั่นตามปรัชญาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คือ การสร้างความเจริญงอกงามแห่งภูมิปัญญา ที่พร้อมพรั่งด้วยความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้นำทิศทางที่ดีแก่สังคมเพื่อความดำรงอยู่ ความสามารถพึ่งพาตนเองได้ และความเป็นอารยะของชาติ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถทางวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
  • เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศในการวิจัย โดยสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรฐานทัดเทียมระดับนานาชาติ
  • เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม อีกทั้งมีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นผู้ชี้นำทิศทางที่ดีของสังคมและประเทศชาติ
  • เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีศักยภาพในการพัฒนา ถ่ายทอด และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชน