ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อ ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
ชื่อเต็ม Doctor of Philosophy (Computer Engineering)
ชื่อย่อ Ph.D. (Computer Engineering)

เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566
Curriculum Information