ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมปฐมนิเทศและแนะนำภาควิชาฯ โดย รศ.ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ ผศ.ดร. ชัยพร ใจแก้ว ประธานกรรมการดำเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษา

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559  ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์