นายพิทักษ์ นาคทรงแก้ว
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
การศึกษา :
งานวิจัยที่สนใจ :
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
โฮมเพจ :
อีเมล :
pitak.n@ku.th
โทร :
02-797-0999 ต่อ 1402