รศ.ดร.กฤษณะ ไวยมัย
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
รองศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
การศึกษา :
Doctorat d’Universite (Computer Science) , Universite de Clermont-Ferrand II, FRANCE , 2542 Maitrise d’Informatique (Computer Science) , Universite de PICARDIE, FRANCE , 2535 Licence d’Informatique (Computer Science) , Universite de PICARDIE, FRANCE , 2534
งานวิจัยที่สนใจ :
Data Mining,Knowledge Discovery from very Large DatabasesData warehousing,Intelligent Decision Support SystemsSemantic Web,Knowledge-based SystemsDatabase Management System,Information System Design Bio-informatics
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
ห้องปฏิบัติการวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและสืบค้นความรู้
โฮมเพจ :
อีเมล :
fengknw@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1430