ศ.ดร.จันทนา จันทราพรชัย
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
ศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
การศึกษา :
Ph.D. (Computer Science and Engineering), University of Notre Dame, USA, 2542 MS. (Computer Science), Northeastern University, USA, 2537 วท. บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์). มหาวิทยาลัยธรรมดศาสตร์, 2533
งานวิจัยที่สนใจ :
Architecture Design and Synthesis, Embedded Systems, Parallel Computing, Big Data Processing and Applications on Ontology
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
ศูนย์วิจัยระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
โฮมเพจ :
อีเมล :
fengcnc@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1451