รศ.ดร.อินทิราภรณ์ มูลศาสตร์
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
รองศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
การศึกษา :
Ph.D. in Management of Technology , AIT MS. (Computer Science), University of Maryland, Baltimore County, 2532 ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2528
งานวิจัยที่สนใจ :
Information Quality, e-Government, IT Governance
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
ห้องปฏิบัติการวิจัยฐานข้อมูลและเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
โฮมเพจ :
อีเมล :
int@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1414