รศ.ดร.จิตร์ทัศน์ ฝักเจริญผล
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
รองศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
การศึกษา :
Ph.D. (Computer Science), University of California at Berkeley, 2546 M.S. (Computer Science), University of California at Berkeley, 2544 วศ.บ.(คอมพิวเตอร์ ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2540
งานวิจัยที่สนใจ :
Graph Algorithms, Approximation Algorithms
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
ห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงทฤษฎี
โฮมเพจ :
อีเมล :
jtf@ku.ac.th
โทร :
027970999 Ext. 1427