ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว
ตำเเหน่งทางวิชาการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ตำเเหน่งทางบริหาร :
รองผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษา
การศึกษา :
Ph.D (Computer and Information Sciences), University of Delaware, 2547 M.S (Computer and Information Sciences), University of Delaware, 2542 วศ.บ. (คอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539
งานวิจัยที่สนใจ :
Mobile Wireless Ad hoc Networks, Sensor Networks, Network Management and Control
ห้องปฏิบัติการวิจัย :
ห้องปฏิบัติการวิจัยเครือข่ายไร้สาย
โฮมเพจ :
อีเมล :
chaiporn.j@ku.ac.th
โทร :
027970999 ต่อ 1424